ΕΠΣΑ

ΕΠΣΑ: Ενημέρωση για μεταγραφές, εγγραφές, επανεγγραφές και αποδεσμεύσεις

ΕΠΣΑ: Ενημέρωση για μεταγραφές, εγγραφές, επανεγγραφές και αποδεσμεύσεις

ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
** ΠΡΩΣΕ΢ ΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Ανοιχτές, από 01/07/2021 έως 30/06/2022.
** ΠΡΩΣΕ΢ ΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Από 02/08/2021 έως 01/11/2021.
Δνημεπώνοςμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ, όηι ηα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηην ππώηη εγγπαθή
ενόρ ποδοζθαιπιζηή ζηα Μηηπώα Δπαζιηεσνών Ποδοζθαιπιζηών, είναι ηα ακόλοςθα:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ποδοζθαιπιζηή με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη
ζηην αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Φωηοηςπία ηηρ Αζηςνομικήρ Ταςηόηηηορ ηος ποδοζθαιπιζηή. Για ηοςρ κάηω ηων 12 εηών,
απαιηείηαι Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ με ηαςηοπποζωπία.
3. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
4. Για ηον ποδοζθαιπιζηή πος δεν έσει ζςμπληπώζει ηο 18ο έηορ ηηρ ηλικίαρ, απαιηείηαι η ζύμθωνη
γνώμη ηων αζκούνηων ηη γονική μέπιμνα, η οποία πιζηοποιείηαι με ηην ςπογπαθή ηος ζηην
πποβλεπόμενη θέζη ηηρ αίηηζηρ, θεωπημένη για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ, από δημόζια Απσή.
5. Ππάξη ζςναίνεζηρ ζε ιζσύ, με θεώπηζη γνήζιος ςπογπαθήρ από δημόζια Απσή, για ηη σπήζη
πποζωπικών δεδομένων.
ΠΡΩΣΕ΢ ΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ –
ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηοςρ ανήλικοςρ αλλοδαπούρ, είναι:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ζηα Λαηινικά, με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη ζηην
αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ ή Ταςηόηηηα.
3. Φωηοηςπία Ππάζινηρ Κάπηαρ και Γιαβαηηπίος ηος ίδιος και ενόρ εκ ηων γονέων ηος,
επικςπωμένο από δικηγόπο πος έσει δικαίωμα να ηο επικςπώζει ζηα Αγγλικά, ή από επίζημη
Απσή (Υποςπγείο Δξωηεπικών, Πποξενείο), πος επίζηρ έσει δικαίωμα επικύπωζηρ, ζηα
Αγγλικά.
4. Βεβαίωζη πενηαεηούρ θοίηηζηρ ζε Σσολείο, γπαμμένη ζηα Αγγλικά.
5. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
6. Ππάξη Σςναίνεζηρ ζε ιζσύ, με θεώπηζη γνηζίος ςπογπαθήρ από δημόζια Απσή, για ηη σπήζη
πποζωπικών δεδομένων.
Σα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηοςρ ενήλικοςρ αλλοδαπούρ, είναι:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ζηα Λαηινικά, με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη ζηην
αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Φωηοηςπία Γιαβαηηπίος θεωπημένο από δικηγόπο πος έσει ηο δικαίωμα αςηό, ζηα αγγλικά.
3. Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ & μεηάθπαζη. Η μεηάθπαζη θα ππέπει να είναι θεωπημένη από επίζημη
Απσή ή από Γικηγόπο πος έσει δικαίωμα, ζηα αγγλικά.
4. Βεβαίωζη Αζθαλιζηικού Φοπέα ηος Γημοζίος ή αζθάλιζη ζε ιδιωηικό αζθαλιζηικό θοπέα.
5. Πιζηοποιηηικό Υγείαρ Κπαηικού Νοζοκομείος όηι δεν πάζσει από νόζημα επικίνδςνο για ηη δημόζια
ςγεία.
6. Φωηοηςπία άδειαρ νόμιμηρ διαμονήρ αλλοδαπού ζηην Δλλάδα ή βεβαίωζη καηάθεζηρ αίηηζηρ
για ηην έκδοζη άδειαρ διαμονήρ, καθώρ και οποιοδήποηε άλλο ιζοδύναμο έγγπαθο πος παπέσει
δικαίωμα νόμιμηρ διαμονήρ καηά ηο σπόνο εγγπαθήρ, νομίμωρ επικςπωμένα από δημόζια Απσή ή
από δικηγόπο, ζηα αγγλικά.
7. Ππάξη Σςναίνεζηρ ζε ιζσύ ηος ιδίος, με θεώπηζη γνήζιος ςπογπαθήρ από δημόζια Απσή, για ηη
σπήζη πποζωπικών δεδομένων.
8. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
9. Δπώηημα ππορ ξένη Ομοζπονδία (σώπα καηαγωγήρ ηος ποδοζθαιπιζηή).
Σα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηοςρ ανήλικοςρ και ενήλικοςρ κοινοηικούρ, είναι:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ζηα Λαηινικά, με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη ζηην
αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
3. Ππάξη ζςναίνεζηρ ζε ιζσύ, με θεώπηζη γνήζιος ςπογπαθήρ από δημόζια Απσή, για ηη σπήζη
πποζωπικών δεδομένων.
4. Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ & μεηάθπαζη ή Ταςηόηηηα.
5. Φωηοηςπία Γιαβαηηπίος. Η θεώπηζη μποπεί να γίνει από δικηγόπο εάν έσει ηο δικαίωμα αςηό.
6. Κάπηα Μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, θεωπημένη από δημόζια Απσή πος έσει δικαίωμα
θεώπηζηρ.
ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
** ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ΢ & Ε΢ΩΣΕΡΙΚΕ΢ ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢,
από 02/08/2021 έως 01/11/2021 και από 01/01/2022 έως και 31/01/2022.
** ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΟΡΙ΢ΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ (πρώην Τποσχετικές),
από 02/08/2021 έως 01/11/2021 και από 01/01/2022 έως και 31/01/2022.
Για ηη μεηεγγπαθή ενόρ επαζιηέσνη ποδοζθαιπιζηή από ηην ομάδα πος ανήκει, ζε άλλη
ομάδα, απαιηείηαι:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ποδοζθαιπιζηή με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη
ζηην αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
3. Ππάξη Σςναίνεζηρ ζε ιζσύ, για ηη σπήζη πποζωπικών δεδομένων, εάν δεν έσει ςποβληθεί
πποηγοςμένωρ.
Για ηη μεηεγγπαθή ωρ επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών, Δλλήνων πολιηών ηηρ Δςπωπαϊκήρ
Ένωζηρ και αλλοδαπών πος αποκηώνηαι από ηο εξωηεπικό, απαιηούνηαι πλέον ηων παπαπάνω,
και ηα ακόλοςθα ανηιζηοίσωρ:
α) Για ηοςρ Έλληνερ πος αποκηώνηαι από ηο εξωηεπικό, με διεθνή μεηεγγπαθή, απαιηείηαι η
ςποβολή θωηοηςπίαρ ηηρ αζηςνομικήρ ηοςρ ηαςηόηηηαρ ή πιζηοποιηηικό ηαςηοπποζωπίαρ για ηοςρ
ανήλικοςρ μέσπι ηων 12 εηών, για ηοςρ οποίοςρ δεν είναι ςποσπεωηική η έκδοζη ηαςηόηηηαρ.
β) Για ηοςρ ςπηκόοςρ σωπών – μελών ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, απαιηείηαι η ςποβολή
επικςπωμένος θωηοανηίγπαθος ηηρ ηαςηόηηηαρ πος εκδίδει η σώπα – μέλορ ηηρ και ηηρ κάπηαρ
πολίηη μέλοςρ Δ.Δ..
γ) Για ηοςρ αλλοδαπούρ, απαιηούνηαι θωηοηςπία διαβαηηπίος ή άδειαρ νόμιμηρ διαμονήρ ζηη
σώπα, επικςπωμένα από δημόζια Απσή ή από δικηγόπο.
δ) Ππάξη Σςναίνεζηρ ζε ιζσύ, για ηη σπήζη πποζωπικών δεδομένων, εάν δεν έσει ςποβληθεί
πποηγοςμένωρ.
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
** ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΕ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ, από 02/08/2021 έως 01/11/2021
και από 01/01/2022 έως και 28/02/2022

Για ηην επανεγγπαθή ελεύθεπων ποδοζθαιπιζηών ωρ επαζιηεσνών, απαιηούνηαι ηα
παπακάηω δικαιολογηηικά:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ποδοζθαιπιζηή με δύο (2) ίδιερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ (η μία επικολλημένη
ζηην αίηηζη), καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ
οδηγίερ πος αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
2. Κάπηα Υγείαρ ζε ιζσύ.
3. Ππάξη Σςναίνεζηρ ζε ιζσύ, για ηη σπήζη πποζωπικών δεδομένων, εάν δεν έσει ςποβληθεί
πποηγοςμένωρ.
Για ηην επανεγγπαθή ωρ επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών, ηων ελεύθεπων αλλοδαπών
ποδοζθαιπιζηών, απαιηούνηαι θωηοηςπία διαβαηηπίος ή άδειαρ νόμιμηρ διαμονήρ ζηη
σώπα, επικςπωμένα από δημόζια Απσή ή από δικηγόπο.
Για ηην επανεγγπαθή ωρ επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών, ηων ελεύθεπων κοινοηικών
ποδοζθαιπιζηών απαιηούνηαι ακόμη, επικςπωμένο θωηοανηίγπαθο ηηρ ηαςηόηηηαρ πος εκδίδει η
σώπα – μέλορ και η κάπηα πολίηη – μέλοςρ Δ.Δ..
ΑΠΟΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΙ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
** ΑΣΟΜΙΚΕ΢ ΑΠΟΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΙ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ,
Ανοιχτές από 01/07/2021 έως και 30/06/2022.
Δπαζιηέσνερ ποδοζθαιπιζηέρ δύνανηαι να αποδεζμεςθούν από ηιρ ομάδερ ζηιρ οποίερ
ανήκοςν και να καηαζηούν ελεύθεποι, με ηην ςποβολή αίηηζηρ μεηαβολών, η οποία ππέπει να είναι
καηαλλήλωρ ζςμπληπωμένη, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη, ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ πος
αναγπάθονηαι ζηο ένηςπο.
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΕ΢ ΠΕΡΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΠΟΔΕ΢ΜΕΤ΢Η΢ ΠΟΔΟ΢ΥΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
1. Όηαν αποδεδειγμένα δεν σπηζιμοποιήθηκε ζε επίζημοςρ σπόνοςρ επί δύο (2) ζςνεσείρ ολόκληπερ
ποδοζθαιπικέρ πεπιόδοςρ ή επί δύο (2) πλήπη έηη.
2. Όηαν αποδεδειγμένα μεηοικούν για λόγοςρ επγαζίαρ, ζποςδών, μεηάθεζηρ κ.λπ., όπος μποπούν
πποζωπινά να αποδεζμεςθούν.
3. Όηαν οι ομάδερ ζηιρ οποίερ ανήκοςν, δεν δηλώνοςν ζςμμεηοσή ζηο οικείο ππωηάθλημα,
αποσωπούν ή αποβάλλονηαι, επίζηρ μποπούν πποζωπινά να αποδεζμεςθούν.
4. Όηαν έσοςν ζςμπληπώζει ηο εικοζηό ηπίηο (23) έηορ ηηρ ηλικίαρ ηοςρ και καηά ηιρ πένηε (5)
πποηγούμενερ ζςνεσείρ ποδοζθαιπικέρ πεπιόδοςρ, ανήκοςν ζηην ίδια ομάδα.
5. Όηαν η ομάδα ηοςρ δεν καηήλθε να αγωνιζηεί ζε δύο (2) ζςνεσείρ αγωνιζηικέρ πεπιόδοςρ ή
αποσώπηζε από ηα ππωηαθλήμαηα πος ζςμμεηείσε.
Για όλερ ηιρ πποαναθεπόμενερ πεπιπηώζειρ αποδεζμεύζεων ποδοζθαιπιζηών, οι
ενέπγειερ πος καηά πεπίπηωζη απαιηούνηαι, πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 8 (“ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΔ΢
ΑΠΟΓΟ΢ΔΙ΢ ΑΠΟΓΔ΢ΜΔΤ΢Η΢”) ηος παπαπηήμαηορ Β’ ηος ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΣΟΤ΢ ΔΡΑ΢ΙΣΔΥΝΔ΢ ΠΟΓΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΔ΢.
** ΟΜΑΔΙΚΕ΢ ΑΠΟΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΙ΢ ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΩΝ,
Ανοιχτές από 01/07/2021 έως και 30/06/2022.
Οι ομάδερ δύνανηαι με αίηηζή ηοςρ να αποδεζμεύζοςν ποδοζθαιπιζηέρ με ηην πποϋπόθεζη όηι η
δύναμη ηος ζωμαηείος ςπεπβαίνει ηοςρ ογδόνηα (80) ποδοζθαιπιζηέρ, καηαθέηονηαρ ζηην οικεία
Δ.Π.Σ., καηάζηαζη με ηοςρ ςπό αποδέζμεςζη ποδοζθαιπιζηέρ, αναγπάθονηαρ ςποσπεωηικά,
ονομαηεπώνςμο παηπώνςμο, ημεπομηνία γέννηζηρ και απιθμό Γεληίος. Η καηάζηαζη θα ππέπει να
είναι ζθπαγιζμένη και ςπογεγπαμμένη από ηον Ππόεδπο και ηο Γενικό Γπαμμαηέα ηος ζωμαηείος.
Καηαβάλλεηαι, επίζηρ, και ηο ζσεηικό παπάβολο.
Από την Ε.Π.΢. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΣΑ: Ενημέρωση για μεταγραφές, εγγραφές, επανεγγραφές και αποδεσμεύσεις
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ποιό Δημοφιλή

To Top